Chung

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

06/08/2020 09:54 SA

Ngày 25/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN. Thông tư là cơ sở pháp lý cho xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư này quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm các hoạt động: Lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; Thẩm định quy chuẩn kỹ thuật; Ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Rà soát, sửa đổi, bổ sung; thay thế; hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật; Trình bày và thể hiện nội dung quy chuẩn kỹ thuật; Thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư gồm 8 chương với 21 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020;

Tệp đính kèm: