Cải cách hành chính

Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông

07/08/2020 15:39 CH

Ngày 03/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BTTTT Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy chế được kết cấu gồm 04 Chương với 31 Điều như sau:
 
- Chương I. Quy định chung (06 Điều): phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quyền, trách nhiệm và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức.
- Chương II. Quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (17 Điều): Cổng dịch vụ công của Bộ; mã số hồ sơ thủ tục hành chính; phương thức thực hiện thủ tục hành chính; quy định đăng ký và đăng nhập tài khoản; chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý; tiếp nhận, chuyển xử lý thủ tục hành chính; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử; tra cứu hồ sơ điện tử thủ tục hành chính; thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; thông báo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính; chuyển đổi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
- Chương III. Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (05 Điều): trách nhiệm của Văn phòng Bộ; trách nhiệm của Trung tâm Thông tin; trách nhiệm của Vụ Kế hoạch – Tài chính; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.
- Chương IV. Tổ chức thực hiện (03 Điều): chế độ báo cáo; khen thưởng, xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.

Tệp đính kèm:

Vụ Pháp chế